John Guzlowski
Intro to the Panel
(Atlanta, 5th January 2007)
It's not often that Polish American poets get together. I was talking to a few people before the session. And maybe poets in general don't get together but Polish American don't, so this is a special occasion for all of us. Nieczęsto się zdarza, że poeci polsko-amerykańscy zbierają się. Rozmawiałem z kilkoma osobami przed rozpoczęciem tej sesji. I może poeci w ogóle się nie zbierają, ale poeci polsko-amerykańscy napewno, tak więc jest to specjalna okazja dla nas wszystkich.
I'd like to say something about Polish American culture and Polish American poetry an I wrote up a bunch of remarks about that and I then was reading this, this review that I wrote, a while ago, about Linda Nemec Foster's book and I thought the first paragraph of that, of that review is a sort of perfect introduction, I thought, to the whole question of the relationship between Polish, Polish American poetry and Polish cultures. Chciałbym powiedzieć coś o kulturze polskich Amerykanów i o poezji polskich Amerykanów, więc napisałem o tym szereg uwag, i gdy to czytałem, tę swoją recenzję, którą napisałem niedawno, o książce Lindy Nemec Foster, pomyślałem że pierwszy akapit tej recenzji jest czymś w rodzaju świetnego wprowadzenia, jak sądzę, do całej kwestii związku między polską, poezją polskich Amerykanów a polską kulturą.
I'd like to just read a paragraph, I'd like to quote from myself, a paragraphÉ If I can find it...
Kress: A fine tradition.
OK.
Linda N. Foster: Twelve seventy.
Thank you, page 1270. It's in the Sarmatian Review. Here it comes, a paragraph. I began:
Let me say this plainly. Every book written by a Polish American poet is an essential book. The primary reason is that there are not very many Polish American poets.
Chciałbym przeczytać jeden akapit. Lubię cytować samego siebie, jeden akapitÉ Jeśli go znajdę...
Leonard Kress: Piękna tradycja.
OK.
Linda N. Foster: Tysiąc dwieście siedemdziesiąt.
Dziękuję, strona 1270. To z "The Sarmatian Review". Oto on, jeden akapit. Tak zaczynam:
Muszę to powiedzieć wprost. Każda książka napisana przez poetę polsko-amerykańskiego jest książką istotną. Zasadniczym tego powodem jest fakt, że nie ma tak wielu polsko-amerykańskich poetów.
Dr. Janusz Zalewski of Florida Gulf Coast University is currently working on a project to identify and translate into Polish the works of Polish American poets; he has identified about fifty poets whose works he has translated and written about for the Polish journal Nowa Okolica Poetów. Given the nearly ten million Poles and descendants of Poles who have cast their fortunes upon this shore and now reside here, not that many poets have arisen from this number. The second important reason has to do with the nature of poetry. One of poetry's elemental functions is to discover and preserve national and/or group identity. If you want to find out about the Greeks, you read Homer. If you want to find out about the English, you read Chaucer or Shakespeare. If you want to find out about the Americans, you read Whitman or Emerson or Emily Dickinson. If you want to find out about the Poles, you read Milosz or Szymborska. Excuse me.
And if you want to find out about Polish American culture you should read Polish American poets'. And we are here today to talk about Polish American poets and we'll hear some poems from Polish-American poets.
Dr Janusz Zalewski z Florida Gulf Coast University pracuje obecnie nad projektem określenia I przetłumaczenia na polski prac poetów polsko-amerykańskich. Zidentyfikował on około pięćdziesięciu poetów, których prace przetłumaczył i napisał o nich do polskiego czasopisma Nowa Okolica Poetów. Zakładając, że prawie 10 milionów Polaków i ich potomków powierzyło swoje losy temu krajowi i teraz tu mieszka, niezbyt wielu poetów wyrosło z tej liczby. Drugi ważny powód wiąże się z istotą poezji. Jedną z podstawowych funkcji poezji jest odkrywanie i zachowanie narodowej lub grupowej tożsamości. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o Grekach, to czytamy Homera. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o Anglikach, to czytamy Chaucera lub Szekspira. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o Amerykanach, to czytamy Whitmana, Emersona lub Emily Dickinson. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o Polakach, to czytamu Miłosza lub Szymborską. Przepraszam. A jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o kulturze polsko-amerykańskiej to powinniśmy czytać polsko-amerykańskich poetów. Więc zebraliśmy się tu dzisiaj, aby porozmawiać o poetach polsko-amerykańskich i usłyszymy kilka wierszy poetów polsko-amerykańskich.
I guess the way we'll be doing this is that each of the poets will have some introductory remarks about his or her poems and, and then there'll be, they'll read some of their poems. Sądzę, że zrobimy to w taki sposób, że każdy z poetów wygłosi kilka uwag wstępnych o swojej poezji, a potem, potem przeczyta parę swoich wierszy.